REKLAMAČNÝ PORIADOK

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 • Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou: Happy Reality s.r.o., so sídlom Irkutská 11, 04012 Košice, IČO:51 323 494 (ďalej ako „RK“)
 • Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej RK poskytuje služby.
 • Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Služby musia byť poskytnuté riadne a plnenie nesmie mať vady.
 • RK je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste. To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom, potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy o poskytovaní realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluvy/dohody.
 • Ak klient usúdi, že služby poskytované RK sú nevyhovujúce alebo bude mať k realizácii obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje reklamácie v RK .
 • Klient uplatňuje prípadné reklamácie (ústne alebo písomné) za služby poskytnuté RK.RK spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
 • Právo zodpovednosti za vady poskytovanej služby, musí klient u pracovníka RK uplatniť bez zbytočného odkladu, t.j. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak najneskôr 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa po ukončení poskytovanej služby, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
 • V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 7. tohto Reklamačného poriadku, tak uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.
 • Reklamácia bude RK vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa RK klientom písomne nedohodne inak.
 • Reklamáciu môže realitná kancelária RK uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.
 • Pokiaľ RK uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni vady, ak sú odstrániteľné, a v prípade neodstrániteľných vád poskytne zľavu z ceny alebo nanovo poskytne dané služby.
 • Pokiaľ RK zamietne reklamáciu, informuje písomne o tom klienta a uvedie dôvod zamietnutia. Neuznané reklamácie oprávňujú klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorý reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi klientovi.
 • Vedenie RK vyhodnocuje každú prijatú reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej reklamácie. Poverenou osobou pre vybavovanie reklamácii je Ing. Marcel Jevický, konateľ, +421 915 913 444, info@bossreality.sk.
 • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 30. januára 2018 a vzťahuje sa na všetkých spolupracovníkov RK.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 • Ak RK odpovie na Reklamáciu zamietavo alebo na ňu neodpovedá do 30 ( tridsať) dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov.
 • Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na tejto adrese.
 • Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:
  • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  • presné označenie Realitnej kancelárie,
  • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
  • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,
  • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 • Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na tejto adrese.